1. Všeobecné ustanovenia 

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných  strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim : Homeland300 s. r.  o., IČO: 54 240 123, Miletičova 580/48, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo:  156825/B(ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj  tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.  

Kontaktné údaje predávajúceho: 

Homeland300 s. r. o., IČO: 54 240 123, Miletičova 580/48, Bratislava – mestská časť  Ružinov 821 08, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:  sro, vložka číslo: 156825/B 

DIČ: 2121607972 

IČ DPH: SK 2121607972 

Prevádzka: Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava 

Telefón: +421 907 642 005 

Email: info.homeland300@gmail.com 

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 

Odbor výkonu dozoru 

ba@soi.sk 

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 

fax č. 02/58 27 21 70 

http://www.soi.sk 

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi 

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej  zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v  písomnej forme, v ktorej budú dohodnuté podmienky odchylne od týchto obchodných a  reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito  obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú  byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby  a pod.) 

1.2. Na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok sa doplnkovou zmluvou  rozumie zmluva, pri ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytovaná služba, ktorá  súvisí s predmetom danej kúpnej zmluvy, pokiaľ je dodávaný tovar alebo poskytovaná služba  predávajúcim alebo treťou stranou na základe ich dohody.

1.3. Zobrazená kúpna cena za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v  stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za  prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania  zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak. 

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na  internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa  nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo  k dodaniu tovaru. 

 1. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy 

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý zasiela kupujúci predávajúcemu vo  forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky  predávajúceho, ktorému zaslal návrh na jej uzatvorenie. Predmetom zmluvy je odplatný  prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok,  uvedených v tejto objednávke (ďalej len “objednávka”). 

2.2. Po odoslaní objednávky bude zaslaná na e-mailovú adresu automaticky generovaná  správa o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len “potvrdenie  doručenia objednávky”). V prípade potreby je možné, že na e-mailovú adresu kupujúceho  môžu byť zasielané všetky dodatočné informácie ohľadne jeho objednávky. 

2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informácie o tom, že predávajúcemu bola  doručená objednávka, ktorá nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. 

2.4. Následne bude zaslaná na e-mailovú adresu kupujúceho informácia, ktorá obsahuje  oznámenie o tom, či objednávka kupujúceho bola akceptovaná (ďalej len “akceptácia  objednávky”). Obsahom akceptácie objednávky sú názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj  je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o  pravdepodobnej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a  údaje o podmienkach, spôsobe cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia  pre kupujúceho, ďalej údaje o predávajúcom ako napríklad obchodné meno, sídlo, IČO a  podobné. Oznámenie môže obsahovať aj iné potrebné údaje. 

2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy nastáva doručením akceptácie objednávky elektronickou  alebo písomnou formou. 

2.6. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom  informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách,  týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak,  že:

 1. a) o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom  použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,  
 2. b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu  predávajúceho, 
 3. c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt  kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich  má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl.  1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej  podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 
 4. d) o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo  služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných  a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho, 
 5. e) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých  ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu  primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu,  dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky  nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval  na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,  
 6. f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci  zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a  vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných  článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 
 7. g) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote  a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho, 
 8. h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v  prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň  poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto  obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho 
 9. i) o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené  s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej  na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri  predaji na diaľku”), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru,  ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval  v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 
 10. j) o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie  podľa § 10 ods. 5Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci  odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa  § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 

týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej  podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 

 1. k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval  v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 
 2. l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. §  622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných  a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho, 
 3. m) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim  podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju  výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach  pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí  služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke  elektronického obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných  podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu  predávajúceho, 
 4. n) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať,  a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie  informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,  
 5. o) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu  uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje  jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na  príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto  obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej  podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 
 6. p) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z  kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných  a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho, 
 7. q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku  na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak  z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných  a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho, 
 8. r) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie  elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke  elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných  podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu  predávajúceho, 
 9. s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci  vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej  katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných  a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke  elektronického obchodu predávajúceho, 
 10. t) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom  systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém  využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu 

predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú  umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, u) o potrebných úkonoch na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony  popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na  príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 

 1. v) o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je  kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval na  príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto  obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej  podstránke elektronického obchodu predávajúceho, 

o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval  na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto  obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej  podstránke elektronického obchodu predávajúceho. 

2.7. Pokiaľ predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmena e)  týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné  náklady alebo poplatky uhradiť. 

 1. Práva a povinnosti predávajúceho 

3.1. Predávajúci je povinný: 

 1. a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať  kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu  spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 
 2. b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR, 
 3. c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail.  Potvrdenie je povinný zaslať bezodkladne a musí obsahovať všetky informácie uvedené v 2.6.  vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 
 4. d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme  všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady,  ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad návod v  slovenskom jazyku, dodací list, záručný list a daňový doklad. 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný  tovar. 

3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný predávajúci dodať  tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a  reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou predávajúceho  ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy  pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky 

je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej  časti, je povinnosťou predávajúceho vrátiť všetky platby a teda už uhradenú kúpnu cenu alebo  jej časť, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov v  lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania  objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného plnenia kupujúcim, ponúkané predávajúcim a ani  neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade  uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je predávajúci povinný vrátiť už uhradenú  kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy,  kupujúcemu. 

 1. Práva a povinnosti kupujúceho 

4.1. Predávajúci oboznámil kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je  súčasťou objednávky. 

4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne  a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.  

4.3. Povinnosti kupujúceho: 

 1. a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane  nákladov za doručenie objednaného tovaru, 
 2. b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný 
 3. c) v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom, alebo podpisom ním poverenej  osoby. 
 4. Dodacie a platobné podmienky 

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá  dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície. 

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa  uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak. Pokiaľ si túto povinnosť  predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej  dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je  kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím  lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve. 

5.4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy  alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len “miesto”). Kupujúci je  povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktoré je predávajúcim alebo jeho zástupcom,  povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom  v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“). 

5.5. Pokiaľ, predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v časovom rozsahu, je  povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, prevzatie tovaru osobou  splnomocnenou kupujúcim. Kupujúci je povinný podpísať protokol o zaplatení kúpnej ceny, o  doručení a o odovzdaní tovaru. Povinnosťou tretej osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru  je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Okamihom doručenia tovaru  kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie  tovaru na Miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim  a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru kupujúcim  alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim. 

5.6. V prípade potreby opakovať dodanie tovaru z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na  mieste a v časovom rozsahu alebo ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom  uplynutí časového rozsahu, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy,  vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za  vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto. 

5.7. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po  doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriér. Pokiaľ bude zistená vada  tovaru, je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o  povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto  vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať  dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u  predávajúceho alebo ním určenej osoby. Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s  vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša  predávajúci. 

5.8. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v  bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný  kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu  doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet,  ktorý určí kupujúci. 

 1. Kúpna cena

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a  predávajúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len “kúpna cena”). V prípade ak je  kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar  uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim,  predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej  ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej  zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k  platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie  tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru, dobierkou v mieste  dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v akceptácii  objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.  

6.3. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, sa považuje  za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. 

6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar  v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. 

6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí  predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na Miesto a zmluvné strany sa  nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach. 

6.6. Montáž, vynesenie tovaru a náklady s tým súvisiace nie sú zahrnuté v kúpnej cene  a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.  

 1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva  škody na tovare 

7.1. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za  tovar. 

7.2. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim  od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí  včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar  neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare. 

 1. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady,  reklamácie)

8.1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu  tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu  odstrániť. 

8.2. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada  týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, pokiaľ tým predávajúcemu nevzniknú  neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.  

8.3. Vymeniť vadný tovar za tovar bez vád môže predávajúci vždy, pokiaľ to kupujúcemu  nespôsobí závažné ťažkosti. 

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol  riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od  kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné  vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší  počet vád tovar riadne užívať. 

8.5. V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny  tovaru. 

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622  Občianskeho zákonníka (bod 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok)  a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 8.4. až 8.5. týchto  obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné  podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal  možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.  

8.7. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby.  Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej  republiky.Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný  servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na požiadanie  telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.  

8.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda  čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený  s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru  vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv  v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona  Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej  len “Zákon”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a  reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho  a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich. 

8.9. Na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na  internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sa vzťahuje reklamačný poriadok. 

8.10. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci,  vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u  predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru. 

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni  predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne  predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa  bodov 8.1. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie  o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie,  ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.  Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku  predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo  uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru;  kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho  zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej  výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam  určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť  predávajúci. 

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína  dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky: 

 1. a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcemu b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo na to určenej osobe c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak  sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie 

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu  alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku  potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou  osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa nedá  objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný začína dňom, kedy bola  vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia  osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie  obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení  reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia  o uplatnení reklamácie predávajúcemu.  

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie  tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej  podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí  spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 8.1. až 8.3. týchto obchodných  a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu  vyplývajú z bodu 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623  Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej  komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu  ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu,  najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie  sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným  spôsobom.

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §  623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom  rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv  v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená  osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v  zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených  prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30  dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie  predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno  reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo  dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v  neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa  tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim;  najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu  reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy  odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.  

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej  zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca  alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo  stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok  odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na  odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.  

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy  a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení  reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci  tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie,  náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené  náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci  odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru,  môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná  doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova  uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky  s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.  

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol  predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím  k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar  s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné  ťažkosti. 

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:  

 1. a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení  tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 5.8. týchto  reklamačných a obchodných podmienok,
 2. b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu  tovaru do konca záručnej doby tovaru, 
 3. c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim, d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú  svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému  prostrediu tovaru, 
 4. e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním  starostlivosti o tovar, 
 5. f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo  používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými  zásadami obvyklého používania tovaru, 
 6. g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo  nepredvídateľnými udalosťami, 
 7. h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou  či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 
 8. j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby. 

8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie  jedným z nasledujúcich spôsobov: 

 1. a) výmenou tovaru, 
 2. b) vrátením kúpnej ceny tovaru, 
 3. c) odovzdaním opraveného tovaru, 
 4. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,  
 5. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, 
 6. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru. 

8.22. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení  reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia  reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo  donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať  kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom  a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad  o vybavení reklamácie. 

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne  prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny  v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú dobu minimálnej trvanlivosti viac ako 2  mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci  kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho. 

8.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa predlžuje záručná doba o čas, po ktorý kupujúci  nemohol požívať tovar. 

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia  nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci  doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa  uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. 

8.26. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia  kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim  spôsobom: 

 1. a) predávajúci vadný tovar vymení alebo 
 2. b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady 

8.27. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto  reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená,  predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady. 

8.28. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú  odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby  mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia  kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu  nasledujúcim spôsobom:  

 1. a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických  parametrov, alebo 
 2. b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu  vrátením kúpnej ceny za tovar. 

8.29. V prípade neodstrániteľnej vady alebo viac krát opakovanej odstrániteľnej vady, alebo  pokiaľ ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktorá zamedzujú riadnemu užívaniu  tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a  obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci  reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických  parametrov.  

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení  reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných  a obchodných podmienok.  

8.31. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt  jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. 

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt  viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.  

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil  svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto  reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie  už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu)  uplatňovať reklamáciu opakovane.  

8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre  subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona 102/2014.

9.1. Osobné údaje a ich ochrana 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný  oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska  vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.  

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný  oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ,  IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.  

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj  zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v  časti ” Môj profil”. 

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania  kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej  osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim  v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je  nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo  zmluvných strán. 

9.5. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj  súhlas v zmysle ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje,  najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho  týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na  ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch,  týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na  ponúkaných tovaroch. 

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať  v súlade s platnými právnymi predpismi SR.  

9.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel  uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.  

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely,  ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí,  aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na  ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané  na iné účely. 

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných  a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov  kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu  osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci  odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia  odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.  

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred  odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným  a nezameniteľným spôsobom oznámil: 

 1. a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a  reklamačných podmienok, 
 2. b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu  objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
 3. c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi  predávajúcim a kupujúcim, 
 4. d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu  trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci  fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo  telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou, 
 5. e) že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť, 

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi  a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným  právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas  dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia  zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.  

9.12. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané, 

 1. b) účel spracúvania osobných údajov, 
 2. c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov  v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu: 
 3. i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,  ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní  osobných údajov nepostupuje podľa § 34 ZnOOÚ, 
 4. d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho  osobné údaje na spracúvanie, 
 5. e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom  spracúvania, 
 6. f) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky  spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a  právom chránených záujmov v rozsahu najmä 
 7. i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje;  ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho  podľa ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť  poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu  Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto  povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné  údaje,  
 8. ii) informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú  osobné údaje poskytnuté, 

iii)okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje  sprístupnené,  

iv)formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,  

 1. v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční  prenos osobných údajov, 
 2. g) opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú  predmetom spracúvania, 
 3. h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú  predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o  ich vrátenie, 
 4. i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k  porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať  voči:  

 1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú  spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 31na účely priameho marketingu v  poštovom styku, alebo 
 2. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu. 9.14. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať  voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ vyslovením  oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej  práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade  takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a  preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné  údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a  zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má  právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu  predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také  rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej  osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného  rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom  predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri  preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku  zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných  podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v  ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo  ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov  predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak  predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie  oprávnených záujmov kupujúceho. 

9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje  svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú  elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo  dňa jej odoslania. 

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o  tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na  právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

9.18. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto  obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho  podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti  alebo požiadavky. 

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi  dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.  

9.20. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade ZnOOÚ pri spracúvaní osobných  údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté  a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: 

 • Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 DPD SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46489592
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

10.1. Pokiaľ dôjde k nemožnosti splniť svoje povinnosti zo strany predávajúceho,  vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak  výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo  vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho  vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení  všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar  zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene ktorá je uvedená  v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho  a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho  odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej  zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok,  je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej  zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený  kupujúcim. 

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7  a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len Zákon  o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo  dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu  nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti  podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným  spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu  potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.  

10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený na deň, v ktorý kupujúci  alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného  tovaru alebo pokiaľ 

 1. a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného  dielu alebo posledného kusu, 
 2. b) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia  tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, 
 3. c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa  prevzatia prvého dodaného tovaru. 

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred  začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

10.6. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, spôsobom nevzbudzujúcim  pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy omylom alebo v podobe zápisu na inom  trvanlivom nosiči, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a  reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak  oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň  lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných  a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia  od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,  najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru,  spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú  adresu kupujúceho. 

10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, sa zrušuje od začiatku aj každá  doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Nie je možné  požadovať od kupujúceho žiadne náklady alebo iné platby, ktoré súvisia so zrušením  doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10  ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je  predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby. 

10.9. V lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bez  zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať  predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak  predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej  osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa  považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej  dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. 

10.11. Zásielky na dobierku nebudú preberané predávajúcim. Odporúča sa tovar poistiť.  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia  oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na  základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a  poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby  podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je  doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže  predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej  osoby. 

10.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar sa vráti priamo  predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí v prípade  ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť  podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého  zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností  a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci  nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1  písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom,  aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe  vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky. 

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je  používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu: a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho  zákonníka v skutočnej výške  

 1. b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho  uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis  tovaru. 

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok  predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi  kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy. 

10.16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci  nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: 

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru  vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu  ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po  dodaní porušený, 

predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových  záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak  spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho  poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že  bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie  od zmluvy. 

predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od  predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom,  že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez  vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo  zmontovaný nábytok a pod. 

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia  pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 1. Záverečné ustanovenia 

11.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať  písomnú formu 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme  e-mailových správ. 

11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú  príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o  elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole  vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o  ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.  

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu  uzavretím kúpnej zmluvy.  

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil,  že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel  ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.  

 1. Alternatívne riešenie sporov 

12.1. Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že  predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak  predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže  podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov  (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS  subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom  určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom  platformy alternatívneho riešenia sporov RSO

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie  nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim,  ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny  poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 

UPOZORNENIE: 

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované pre spoločnosť Homeland300 s. r. o., IČO: 54 240 123,  Miletičova 580/48, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 08, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 156825/B, spoločnosťou Krši s.r.o., Hviezdoslavova 275/27, Žiar nad  Hronom 965 01, IČO: 50 532 464, ktorá si vyhradzuje k tomuto dielu svoje autorské práva. Akékoľvek použitie  tohto diela alebo jeho časti (rozmnožovanie, kopírovanie, skenovanie alebo iné šírenie textov, tabuliek a ďalších  súčastí tohto diela) mechanickým alebo elektornických spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia  spoločnosti Krši s.r.o. na takéto použitie je prísne zakázané.

Príloha č. 1 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku 

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo  poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo  prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Predávajúci
Obchodné meno: 
Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
IČO:
DIČ/IČ DPH:
Telefón:
E-Mail:

 

Kupujúci
Meno a  

priezvisko:

Ulica a číslo:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
E-Mail:

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od uzavretej (vyberte jednu z možností): 
Kúpnej zmluvy
zmluvy o poskytnutí služby

 

Predmet zmluvy bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky: 

 

Bola mi zaslaná potvrdená objednávka  číslo:
Zo dňa:
Číslo faktúry:
Tovar mi bol doručený dňa (deň  

prevzatia):

 

Žiadam preto o vrátenie (ponechajte len jednu možnosť):
plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy) alebo  čiastočnej hodnoty faktúry (len určitá časť z tovarov je predmetom odstúpenia od zmluvy)

 

názov vráteného predmetu  zmluvy, a počet kusov (iba  ak vraciate len časť  

predmetu zmluvy):

 

Požadovaná hodnota k vráteniu:
Požadovanú sumu mi vráťte (vybraté  

ponechajte): 

poštovým poukazom na moju adresu (uvedená  hore)
prevodom na účet, číslo/kód banky alebo IBAN: 

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je  povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu  pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. 

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu. V ……………………………….. Dňa …………………….. 

……………………………… 

Meno priezvisko 

(podpis)

Príloha č. 2 

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

 1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy  

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia  osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí  odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným  poštou, alebo e-mailom) na adrese Homeland300 s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04  Bratislava. homeland300.eu@gmail.com 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa  nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte  možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek  iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom  našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie  odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom  trvanlivom nosiči. 

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva  na odstúpenie od kúpnej zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od kúpnej  zmluvy.  

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy  

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili  v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie  tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia,  ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové  služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú  vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám  bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude  uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne  nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.  

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu  adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo  nastane skôr. 

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti bez zbytočného odkladu a  v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.  Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.  

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek  zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním v čase od jeho doručenia do  momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a  funkčnosti tovaru.

Vypracované cez www.overenyshop.sk